Bases del concurs

S’instauren fins a 4 beques per convocatòria de 1.000 euros (ampliables fins a 3.000 euros cadascuna).

Pot sol·licituar una beca de la Fundació Espavila qualsevol persona individual, entitat o empresa que pensi dur a terme el projecte presentat en un entorn lúdic o educatiu. Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un escrit de suport dels centres on es pretén desenvolupar el projecte.

Els projectes presentats i no premiats en anteriors convocatòries poden presentar-se novament.

Els projectes han d’anar adreçats a infants i joves fins a 18 anys.

El conjunt del projecte ha de detallar els aspectes educatius encaminats a fomentar la cultura de l’esforç; inculcant valors fonamentals com ara treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, respecte, etc. i sense discriminació per raó d’ètnia, cultura, etc. Així mateix, caldrà incloure el programa d’activitats, els recursos, etc.

S’admeten també; projectes que ja s’estan desenvolupant en l’actualitat, sempre que aportin idees innovadores.

El jurat valorarà que el projecte signifiqui un avenç pedagògic o incorpori una voluntat col·lectiva d’innovació en la vida educativa dels joves en el seu l’entorn de desenvolupament humà.

La sol·licitud s’ha de fer a la Fundació Espavila, a través del portal www.espavila.cat, a l’apartat titulat BEQUES EDUCAR FOMENTANT L’ESFORÇ.

És obligatori complimentar el qüestionari: dades, descripció resumida del projecte, persones que hi intervenen o que hi estan implicades, metodologia, objectius, valors a transmetre, lloc on es desenvoluparà el projecte en cas de sortir guanyador i pressupost previst (aquest pressupost no s’ha d’ajustar necessàriament a la quantitat de la beca). És obligatori també presentar, en format de PDF, el projecte complet amb totes les especificacions que es creguin necessàries per fer-lo al més entenedor possible. Cal també aportar el certificat del lloc on desenvoluparà el projecte.

Els projectes que resultin premiats s’hauran de desenvolupar de forma continuada durant tot el curs 2022 – 2023 i s’hi dedicarà com a mínim 1 hora a la setmana. Caldrà presentar una memòria valorativa dels treballs a mig curs (aproximadament el 15 de gener) i una altra a final de curs.

El jurat decidirà, d’entre tots els projectes presentats, quins són els quatre projectes guanyadors, els quals seran premiats amb la quantitat de 1.000 euros inicial. Durant el desenvolupament dels projectes, representants de la Fundació Espavila en faran un seguiment continuat i, al final, decidiran (d’entre els quatre premiats) quins projectes mereixen que se’ls incrementi la dotació inicial, fins a un màxim de 3.000 euros.

Les decisions del Jurat i dels membres del Patronat de la Fundació Espavila són inapel·lables.

Quan els treballs premiats es presentin en qualsevol àmbit públic, hauran de fer constar que han estat premiats amb una de les BEQUES EDUCAR FOMENTANT L’ESFORÇ de la Fundació Espavila. Els autors dels treballs guanyadors accepten cedir els drets d’explotació a la Fundació Espavila que es reserva al dret a exposar, publicar o difondre el projecte becat.

Termini de presentació: