logo-6aC

Bases del concurs

 

S’instauren fins a 4 beques per convocatòria entre 1.000 i 3.000 euros cada una. Dotació total màxima 8.000 euros.

Poden presentar sol·licitud a les Beques qualsevol persona individual, entitat o empresa sempre que pensin dur a terme el projecte presentat en un entorn lúdic o educatiu; en qualsevol cas, cal demostrar per escrit el suport del/s centre/s on es pretén desenvolupar el projecte.

Els projectes presentats i no premiats en anteriors convocatòries poden presentar-se novament.

Han d’anar dirigits a infants i nois/es de qualsevol edat, amb un topall màxim de 18 anys.

El conjunt del projecte ha de detallar els aspectes educatius per fomentar la cultura de l’esforç, inculcant valors fonamentals com treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, respecte, etc. i sense discriminació per raó de raça, cultura, etc. Així mateix, s’inclourà el programa d’activitats, recursos, etc.

S’admeten també, projectes que ja es desenvolupen en l’actualitat, sempre que aportin idees innovadores.

El jurat valorarà que el projecte signifiqui un avenç pedagògic o incorpori una voluntat col·lectiva d’innovació en la vida educativa dels joves en l’entorn propi del seu desenvolupament humà.

La sol·licitud s’ha de fer a la Fundació Espavila; a través del seu portal www.espavila.cat a l’apartat titulat BEQUES EDUCAR FOMENTANT L’ESFORÇ.

És obligatori complimentar el qüestionari: Dades, descripció resumida del projecte, persones que intervenen o implicades, metodologia, objectius, valors a trametre, lloc a on es desenvoluparà en cas de sortir guanyador i pressupost previst (aquest pressupost no s’ha d’ajustar necessàriament a la quantitat de la beca). És obligatori també presentar, en forma de PDF, el projecte complet amb totes les especificacions que es creguin necessàries per fer-lo el més entenedor possible. Cal també aportar el certificat del lloc a on desenvoluparà el projecte.

Els projectes que resultin premiats s’hauran de realitzar de forma continuada durant tot el curs 2017 – 2018 i s’hi dedicarà al seu desenvolupament com a mínim 1 hora a la setmana. Es presentarà una memòria valorativa dels treballs a mig curs (aproximadament el 15 de gener) i una altra a finals de curs.

El jurat decidirà, entre tots els projectes presentats, quins són els quatre projectes guanyadors; i aquests, inicialment, seran premiats amb la quantitat de 1.000,- euros; i durant el desenvolupament d’aquests projectes representants de la Fundació Espavila faran un seguiment continuat dels treballs i, al final, decidiran (entre els quatre premiats) quins projectes són els mereixedors d’incrementar la quantitat inicial fins a un màxim de 3.000 euros.

Les decisions del Jurat i dels membres del Patronat de la Fundació Espavila son inapel·lables.

Quan els treballs premiats es presentin en qualsevol àmbit públic, hauran de fer constar que han estat premiats amb una de les BEQUES EDUCAR FOMENTANT L’ESFORÇ de la Fundació Espavila. Els autors dels treballs guanyadors accepten cedir els drets d’explotació a la Fundació Espavila que es reserva al dret a exposar, publicar o difondre el projecte becat.

Termini de presentació: del 15 d’octubre del 2017 fins al 30 d’abril del 2018.