engranatge

Ajudes a persones

 

La Fundació Espavila creu en la cultura de l’esforç, tal com mostra  L’Article 5 (Finalitats Fundacionals) dels Estatuts de la nostra Fundació:

Ajudar persones – directament o a través d’institucions reconegudes- mancades de recursos econòmics, però que, amb la voluntat de fer l’esforç necessari per aconseguir-ho, vulguin millorar els seus coneixements culturals i/o professionals per una millor integració en la societat i/o en el món del treball.

S’exclouen expressament les ajudes dirigides a la superació d’addiccions de tot tipus.

Documents per a sol·licitar ajudes a persones sense recursos econòmics:

Docència anterior

 • Informes acadèmics realitzats fins a l’actualitat.

 

Informes econòmics

 • Document de l’Entitat Social, Escola o Serveis Socials que acrediti que no disposa de recursos econòmics.
 • Fotocòpia del darrer rebut d’hipoteca o lloguer de l’habitatge de residència de la unitat familiar.
 • Certificat de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social o certificació de períodes d’altes i baixes laborals (cal aportar certificat actual)
 • Declaració de la renda del darrer exercici, presentada per la família, o membre de la unitat familiar, on constin les caselles 455 i 465.

En cas de no tenir obligació de presentar la declaració de renda, caldrà presentar:

 • En cas de treballador fix: fulls de salari o certificat equivalent dels darrers 6 mesos.
 • En cas de treballadors temporals: contracte de treball i fulls de salari de tots els mesos treballats.
 • Certificats de pensions (Seguretat Social, Generalitat o altres administracions).
 • En cas d’atur, certificat del Servei Català d’Ocupació, amb els períodes d’inscripció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia corresponent

 

Compromís

 • Document de l’Entitat Social, Escola o Serveis Socials en el que es comprometen a fer el seguiment a la persona ajudada, aportant mensualment a la Fundació Espavila els documents necessaris per al seguiment, així com factures, rebuts i avaluacions del centre on s’imparteix el curs.
 • Document de l’Entitat Social, Escola o Serveis Socials amb el número de compte on es realitzarà les transferències i aquest farà els pagaments necessaris.

 

Entrevista

 • Si és necessari, realitzar entrevista amb la persona a ajudar.

 

 

Algunes de les ajudes que s’han realitzat al llarg d’aquests anys de trajectòria de la Fundació Espavila, han sigut tan dispersos com :

 • Ajudes pels transport.
 • Ajudes per la matrícula.
 • Ajudes pel material.
 • Cursos i tallers.

Les persones que s’han ajudat han sigut de diferents sexes, edats, amb diferents graus d’estudis i tant puntualment com al llarg de tot el curs

Foto-Ariadna

solcNou material-web Foto-Miriam-web alexis-web 2995_008