Bases del concurs

1. INTRODUCCIÓ

L’any 2020 el patronat de la Fundació Espavila va aprovar crear la convocatòria d’una iniciativa que pretenia fomentar i potenciar els valors i la cultura de l’esforç. Es pretén premiar a totes aquelles persones i entitats que tot i les dificultats que poden sorgir i mitjançant el seu esforç, aconsegueixen arribar a la seva fita.

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objectiu dels Premis Espavila és conèixer i premiar a persones (amb residència a Catalunya) que malgrat les circumstàncies de cadascú (dificultats econòmiques, socials, laborals, etc.) són capaces de fer l’esforç d’avançar i millorar la seva formació educativa i/o professional.
O bé, aquelles altres persones o col·lectius que són capaços d’inculcar valors fonamentals com ara treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, etc. per l’ajuda educativa i/o professional dels altres.
És per aquest motiu que els Premis Espavila tenen dues modalitats independents. En cada una d’elles es tracta de respondre una pregunta:

 • Modalitat A: Què fas per la teva millora educativa i/o professional?
 • Modalitat B: Què fas per ajudar a millorar els altres?

3. IMPORT

La dotació inicial dels Premis Espavila és de 10.000 € (5.000 € cada modalitat) repartits de la manera següent en cada una de les modalitats:

 • 1 premi de 1.000 €
 • 2 premis de 700 €
 • 2 premis de 500 €
 • 4 premis de 400 €.
4. ÀMBIT TERRITORIAL

L’àmbit d’actuació és de tota Catalunya.

5. PARTICIPANTS

 • Tota persona física (d’entre 16 i 35 anys) que malgrat les circumstàncies de cadascú (dificultats econòmiques, socials, laborals, etc.) són capaces de fer l’esforç d’avançar i millorar la seva formació educativa i/o professional, poden optar a presentar la seva candidatura a la Modalitat A: Què fas per la teva millora educativa i/o professional?
 • Persones físiques o col·lectius que són capaços d’inculcar valors fonamentals com ara treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, etc. per l’ajuda educativa i/o professional dels altres (d’entre 10 i 35 anys), poden optar a presentar la seva candidatura a la Modalitat B: Què fas per ajudar a millorar els altres?

6. REQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ

Caldrà emplenar el formulari i adjuntar la documentació requerida corresponent a cada modalitat.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Convocatòria tancada.

8. VALORACIÓ DELS PROJECTES

Els projectes presentats els valorarà un jurat creat amb aquesta finalitat. El secretari dels membres del jurat serà el Sr. Antoni Argent Ballús i l’acompanyaran persones vinculades al món educatiu, cultural, esportiu, etc.
El jurat tindrà en compte, a l’hora d’avaluar el projecte, els aspectes següents:

 • Modalitat A:
  Es tindrà en compte la realitat econòmica, social, cultural, etc. de la persona sol·licitant del premi i l’esforç de superació de les dificultats per aconseguir la seva millora personal i/o professional.
  A manera de resum:
  Es valorarà la millora obtinguda, en funció del seu esforç de superació.
 • Modalitat B:
  El projecte ha d’inculcar els valors de l’esforç per la millora personal (treball, responsabilitat, constància, perseverança, amistat, etc.)
  Destinats a joves d’alguna edat compresa entre 10 i 35 anys.
  Atractiu per tal de captar l’atenció de les persones dels quals van dirigits els premis.
  Projectes estructurats per ser realitzats en un centre escolar, lúdic, etc. amb continuïtat.
  El Jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de vots i farà les seves propostes en funció dels elements de valoració contemplats. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de secretari.
  Els membres del Jurat actuaran de conformitat amb els principis d’imparcialitat, independència i objectivitat.
  El Jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en el cas que consideri que cap de les propostes sigui prou interessant, o que cap d’elles no compleixi els requisits suficients.
  El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

9. REVOCACIÓ

De no complir-se les bases establertes la FUNDACIÓ es reserva el dret inapel·lable de rescindir els imports especificats.

10. PAGAMENT

El pagament dels premis es farà mitjançant bestreta del 100% un cop resolta la convocatòria per transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat pel beneficiari.

11. DIFUSIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

La Fundació Espavila vetllarà per la màxima difusió dels treballs guanyadors i es reserven el dret de la seva edició en format digital o qualsevol altre suport.
Els participants permetran la lliure promoció, exhibició i reproducció, per qualsevol mitjà, dels premis guanyadors. No es podran utilitzar amb finalitats lucratives o comercials per part dels organitzadors, i sempre ho notificaran prèviament a l’autor/a.
Els participants eximeixen a la Fundació Espavila de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què es pogués incórrer.

12. LLIURAMENT

La concessió del premi es lliurarà en un acte públic (Data i lloc a definir per la Fundació), al qual hauran d’assistir els premiats. En cas de no poder realitzar l’acte de forma presencial, es buscarà altres vies per donar a conèixer els guanyadors.

13. CONDICIONS

Les condicions específiques d’aquests premis s’estableixen a les bases aprovades del Patronat de la Fundació Espavila, així com a la corresponent convocatòria.
Les candidatures que no compleixin algun dels requisits especificats en aquestes bases quedaran exclosos de la convocatòria.
La presentació de candidatures implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven, així com d’allò que el jurat pugui determinar en tot el que no s’hagi previst en aquestes.
L’organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del bon desenvolupament de la convocatòria dels Premis Espavila.