La nostra Fundació vol fomentar els valors de la cultura de l'Esforç en la nostra societat i per tal de fer-ho possible pretén crear un debat públic d'opinió i col.laboració de tothom. Per tant, en aquest sentit, i de forma general, tota persona interessada en aquest debat pot ser beneficiària de la Fundació.

De manera més particular, pot ser beneficiari de la Fundació qualsevol persona, sense discriminació d'edat ni tipus de fita a aconseguir, amb predisposició a l'esforç i que compleixi els requisits que fixen els Estatuts.

L'article 5 dels Estatuts de la Fundació diu el següent:
Els beneficiaris naturals de la Fundació són, per tant, aquelles persones que, acreditant que tenen capacitat adient, estiguin disposades a fer l'Esforç necessari per aconseguir fites prefixades per al propi desenvolupament personal.


Les persones no són recordades pel nombre de vegades que fracassessin, sinó pel nombre de vegades que tenen èxit.
Thomas Edison